Portada  Libro de visitas Imágenes Rastro Foros de debate Páginas amarillas Glosarios  
   A web na que todos colaboramos V. 4.1

Concurso do cartel anunciador da XIV Feira do Viño do Rosal

Viernes 14 de Abril de 2006

O Concello do Rosal, no seu desexo de promocionar os productos típicos do municipio, convoca o Concurso para a selección do Cartel Anunciador da XIV Feira do Viño, que tamén se estende ós temas hortícolas e florícolas.

BASES

1.- Poderá participar neste certame calquera persoa, sen límite de idade, tanto residente no noso país como no estranxeiro.

2.- Establécese un premio individual de 400 € para o cartel gañador.

3.- O premio poderá quedar deserto se o xurado así o estimase.

4.- Para optar ó premio, os traballos deben ser orixinais, realizados en cartolina de 44 cms. de ancho por 64 cms. de alto e poderán estar realizados en unha ou varias cores ou fotografía, sen límites en canto a técnicas. Presentaranse en soporte ríxido que permita a súa exposición.

5.- No que atinxe á temática, versará de xeito prioritario sobre o viño, así como a horta e a flor. Deberanse incluir necesariamente os seguintes textos: XIV FEIRA DO VIÑO DO ROSAL e 14, 15 e 16 DE XULLO DE 2006.

5.- Os carteis deberán ser presentados con pseudónimo, acompañados dun sobre pechado no que figure escrito o pseudónimo no exterior e contendo no seu interior o nome e apelidos do autor, DNI ou NIF, enderezo e teléfono de contacto.

6.- Os traballos deberán ser presentados no Rexistro Xeral do Concello do Rosal (Praza do Calvario, 1 - 36.770 O Rosal) coa indicación: “Concurso para a selección do Cartel Anunciador da XIV Feira do Viño. Concello do Rosal”. Na instancia facilitada ó efecto constarán exclusivamente o pseudónimo, o teléfono e a data de presentación.

7.- O prazo de admisión de carteis pecharase o día 12 de maio de 2006 ás 13:00 horas.

8.- O Xurado darase a coñecer no momento que se estime oportuno.

9.- Unha vez determinado o gañador do Concurso a decisión do xurado será inapelable, e farase pública antes do día 20 de maio. A entrega do premio realizarase nos actos programados a tal efecto na Feira ou no momento e xeito que se estimara.

10.- O Concello do Rosal poderá difundi-lo traballo premiado do xeito que considere oportuno e dispoñerá de tódolos dereitos sobre o mesmo.

11.- O Concello devolverá os orixinais non premiados que sexan reclamados polos seus autores dentro do mes seguinte á celebración da Feira do Viño.

12.- A presentación a este concurso implica a aceptación plena das presentes bases.

Redactado por Fernando Coello el Viernes 14 de Abril de 2006
Comentarios
Comentar este artículo

¿Recordar estos datos?
Por favor repite la siguiente combinación de números en el cuadro inferior para comprobar que hay un "ser humano" rellenando el formulario.