Portada  Libro de visitas Imágenes Rastro Foros de debate Páginas amarillas Glosarios  
   A web na que todos colaboramos V. 4.1

Convocatoria de dúas Bolsas de Estudios para realizar actividades de Información, Animación e Promoción Turística do Concello do Rosal

Martes 9 de Mayo de 2006

PRIMEIRA.- Obxecto: As presentes bases teñen por obxecto a convocatoria de dúas bolsas de estudios para prácticas de actividades de información, animación e promoción turística, unha delas subvencionada polo Padroado de Turismo Rías Baixas, e outra polo Concello do Rosal. Estas bolsas están destinadas a diplomados/as ou titulados/as en Turismo ou ben a estudiantes de Turismo

SEGUNDA.- Beneficiarios/as: Poderán optar a estas bolsas as persoas que estean en posesión das seguintes titulacións:

 • Técnico Superior en Información e Comercialización (MEC)
 • Técnico en Empresas e Actividades Turísticas ou equivalente. Así mesmo, considerarase calquera titulación de grao medio ou superior relacionada cos contidos da ocupación.
 • En caso de non ser posible a contratación de persoas coas titulacións indicada poderanse seleccionar estudiantes desas titulacións.

TERCEIRA.- Duración e dotación económica. O período de duración da actividade a realizar será de catro meses a partir da data de inicio. A xornada será de trinta e seis horas semanais, incluíndose sábados, domingos e festivos, distribuíndose en función das necesidades e actividades que o concello organice ou nas que participe.

A dotación económica da bolsa correspóndente a titulado ou diplomado en Turismo e subvencionada polo Padroado de Turismo das Rías Baixas é de 3.000€, que serán satisfeitos por mensualidades vencidas de 750€ cada unha, computadas dende a data de inicio das actividades.

A dotación económica da bolsa correspondente ó concello, será de 2.400 €, que serán satisfeitas en mensualidades vencidas de 600€ cada unha, computadas desde a data de inicio da actividade.

CUARTA.- Natureza da bolsa: Os beneficiarios/as das bolsas non terán relación laboral nin contractual co Concello nin serán incluídos na Seguridade Social. Non obstante, o Concello formalizará un seguro individual de accidentes ó beneficiario/a da bolsa, que cubra ese risco durante a duración da mesma.

QUINTA.- Tarefas: As tarefas que desenvolverán os/as bolseiros/as serán de información, animación e promoción turística, e terán lugar tanto nas dúas Oficinas como nos lugares que o Concello considere de interese.

O final do período os bolseiros/as entregarán unha memoria na que recollan unha referencia das prácticas realizadas, demandas dos turistas e propostas de acción para mellora-la oferta turística.

SEXTA.- Solicitudes: As persoas interesadas presentarán no Rexistro Xeral do Concello solicitude segundo modelo xeral que se lles facilitará nas oficinas municipais ou que poden atopar na páxina web www.concellodorosal.es, achegando coa mesma a documentación pertinente. A presentación das solicitudes poderá facerse dende a publicación das presentes bases no taboleiro de anuncios do Concello, en horario de 9:00 a 14:00 horas, rematando o prazo o venres, 29 de maio, ás 14:00 horas. As instancias virán acompañadas da seguinte documentación:

• Copia compulsada do DNI ou NIF.

• Copia compulsada da titulación en Turismo.

• No suposto de ser estudiante, certificación do centro onde curse estudios así como certificación das cualificacións obtidas.

• Copia compulsada dos méritos que alegue o solicitante.

SÉTIMA.- Na selección valoraranse os seguintes méritos:

• Diplomatura en Turismo 2 puntos.

• Outra titulación oficial relacionada 1 punto.

• Experiencia en prácticas de información turística 0.10 puntos por mes traballado ata un máximo de 1 punto

• Curso de iniciación ó galego 0.25 puntos.

• Curso de perfeccionamento do galego 0.50 puntos. Unicamente valorarase o curso de nivel superior

• Coñecemento doutros idiomas 0.25 puntos por curso superado na Escola Oficial de Idiomas ata un máximo de 1 punto.

• Entrevista de 0 a 3 puntos.

OITAVA.- Con data 31 de maio ás 10:00 horas, terá lugar na Casa Consistorial a entrevista co/as candidatos/as presentados/as.

NOVENA.- O tribunal cualificador estará formado polos seguintes membros:

 Presidente: O sr. alcalde ou concelleiro/a en quen delegue.
Vocais: A concelleira de Turismo ou concelleiro/a en quen delegue.
        Un representante dos traballadores.
 Secretario: o da Corporación ou funcionario en quen delegue

DÉCIMA.- Valorados tódolos méritos alegados polos aspirantes que reúnan as condicións esixidas, o tribunal proporá ó Sr. alcalde ós beneficiarios/as das bolsas para que sexan adxudicadas por este.

UNDÉCIMA.- A solicitude das bolsas implica o coñecemento e aceptación das presentes bases.

O ROSAL, 9 de maio de 2005

Redactado por Concello do Rosal el Martes 9 de Mayo de 2006
Comentarios
Comentar este artículo

¿Recordar estos datos?
Por favor repite la siguiente combinación de números en el cuadro inferior para comprobar que hay un "ser humano" rellenando el formulario.