Portada  Libro de visitas Imágenes Rastro Foros de debate Páginas amarillas Glosarios  
   A web na que todos colaboramos V. 4.1

XXI Certame de poesía "Feliciano Rolán"

Lunes 23 de Junio de 2008

A AGRUPACIÓN CULTURAL GUARDESA convoca o XXII CERTAME DE POESÍA “FELICIANO ROLÁN” con arranxo ás seguintes bases:

 1. Poderán presentarse poetas de calquera nacionalidade, sempre que os traballos que concursen veñan escritos en galego ou castelán.

 2. Os traballos serán orixinais e inéditos e comprenderán poemas non premiados noutros concursos. O tema será libre, igualmente a forma.

 3. Cada concursante remitirá un máximo de dous poemas que non deberán ter menos de 30 versos nin excederán dos 100 en cada poema.

 4. Os traballos presentaranse mecanografados a dous espazos e por unha soa cara, en folio e por quintuplicado. En plica pechada se farán constar os datos do autor así como o enderezo e número de teléfono. Os orixinais se remitirán ó seguinte enderezo:

Apdo. de Correos, 3 - 36780 A GUARDA (Pontevedra)

 1. Xulgará o presente premio un xurado constituído por membros da Agrupación Cultural Guardesa e persoas relacionadas co mundo das letras. A súa composición darase a coñecer ó emitirse o fallo.

 2. O fallo do xurado darase a coñecer a través dos distintos medios de comunicación, e comunicaráselle directamente ós gañadores.

 3. O Premio “Feliciano Rolán” de Poesía estará dotado con:

  PRIMEIRO PREMIO: 360 Euros e Placa SEGUNDO PREMIO: 120 Euros e Placa TERCEIRO PREMIO: 60 Euros e Placa

Os Premios serán entregados nun Acto Cultural Poético a celebrar na Guarda o xoves 7 de agosto ás 9,30 da noite no Centro Cultural da Guarda , coincidindo coas Festas do Monte Santa Trega. Non poden ser declarados desertos.

 1. O prazo de admisión dos traballos pecharase o día 27 de xullo de 2008

 2. Non se manterá correspondencia sobre o concurso, e os traballos non premiados e plicas serán destruídos rematando o fallo do Xurado.

 3. Os traballos premiados quedarán en poder da Agrupación Cultural Guardesa, podendo esta publicalos cando o considere conveniente.

 4. A participación neste concurso implica a aceptación das presentes bases, así como tamén a decisión do xurado para algún caso non previsto nas mesmas.

A AGRUPACIÓN CULTURAL GUARDESA AGRADECE A PRESENZA DAS PERSOAS GALARDOADAS NO ACTO DE ENTREGA DOS PREMIOS

Redactado por Satoko el Lunes 23 de Junio de 2008
Comentarios
Comentar este artículo

¿Recordar estos datos?
Por favor repite la siguiente combinación de números en el cuadro inferior para comprobar que hay un "ser humano" rellenando el formulario.