Portada  Libro de visitas Imágenes Rastro Foros de debate Páginas amarillas Glosarios  
   A web na que todos colaboramos V. 4.1

Orzamentos municipais

Miércoles 17 de Septiembre de 2008

Estando próximos o inicio dos traballos para a elaboración dos orzamentos municipais para o 2009, esta concellalía ten establecido as premisas básicas sobre as que se vai traballar para tratar de que os orzamentos do 2009 sexan uns orzamentos equilibrados, austeros e rigorosos.

Así, dende a concelalía de Facenda do concello da Guarda, vaise propor neses orzamentos a conxelación do soldo do alcalde e concelleiros con adicación exclusiva e parcial; así como a conxelación das partidas orzamentarias adicadas a dietas de cargos electos por asistencia a plenos, comisións de goberno e comisións informativas. Tamén vamos propor a conxelación das partidas orzamentaris correspondentes ao funcionamento dos grupos políticos municipais. Ademais vai manterse a mesma cantidade para gastos correntes de libre disposición excepto os vinculados a servicios de carácter social. Noutra banda, e tal como xa acontecera no orzamento do 2008 non se vai producir ningunha suba nos impostos, taxas e prezos públicos, unicamente vanse adecuar ó IPC correspondente. Por outra banda, e en liña co que estamos facendo xa neste orzamento do 2008( por exemplo cos novos paneis na piscina municipal), trataremos de potenciar o aforro enerxético, así como establecer a máxima austeridade nas diferentes partidas municipais sen merma de garantir a correcta prestación dos servicios públicos.

Montserrat Magallanes Älvarez Concelleira de Facenda

Redactado por Fernando Coello el Miércoles 17 de Septiembre de 2008
Comentarios
Comentar este artículo

¿Recordar estos datos?
Por favor repite la siguiente combinación de números en el cuadro inferior para comprobar que hay un "ser humano" rellenando el formulario.