Portada  Libro de visitas Imágenes Rastro Foros de debate Páginas amarillas Glosarios  
   A web na que todos colaboramos V. 4.1

Subvencións a asociacións xuvenís

Viernes 20 de Febrero de 2009

A Dirección Xeral de Xuventude e Solidariedade convoca axudas para adquisición de equipamento e actividades programadas por asociacións xuvenís e entidades prestadoras de servizos á xuventude.

Modalidade A: realización do programa anual de actividades e gastos de funcionamento, entendido como o conxunto de actividades planificadas con coherencia co fin de acadar os obxectivos estatutarios dunha asociación xuvenil ou federación de asociacións xuvenís.

Modalidade B: adquisición de equipamento e material inventariable.

Modalidade C: realización de proxectos de promoción xuvenil, entendidos como aqueles proxectos con carácter puntual e extraordinario que unha entidade realiza co obxectivo xeral da promoción da mocidade

Requisiitos: estar inscritas no censo oficial dependente organicamente da Dirección Xeral de Xuventude e Solidariedade.

As actividades e bens para os que se solicite axuda deberán responder aos seguintes criterios:

  1. Para a realización do programa anual de actividades, estas deberán ter coherencia cos fins establecidos nos estatutos da entidade solicitante.
  2. Bens subvencionables na solicitude de adquisición de equipamento e material inventariable da sede social: a) Poderase subvencionar a adquisición de equipamento e/ou material inventariable de uso necesario para o funcionamento interno da entidade e para o desenvolvemento das actividades habituais. b) Cando o gasto subvencionable supere a contía de 12.000 €, a entidade deberá solicitar, como mínimo, tres ofertas de diferentes provedores. c) Para optar á adquisición de equipamento e/ou material inventariable é condición indispensable presentar declaración xurada de que a asociación ten local propio, sexa por arrendamento, cesión, doazón, compra, etc.
  3. Para a realización de proxectos de promoción xuvenil, estes deberán cumprir algunha das seguintes finalidades: a) Promover a participación social da xuventude na súa comunidade, mediante actividades que potencien a educación para a participación e que fomenten valores cívicos e democráticos. b) Fomentar a aprendizaxe intercultural, educación en valores, coeducación, igualdade, dereitos humanos, autoestima persoal e colectiva; tamén intercambios con asociacións xuvenís doutras comunidades autónomas ou países estranxeiros.

Subvencionaranse as actividades realizadas desde o 1 de xaneiro de 2009 O prazo para presentar as solicitudes estará aberto ata o 18 de marzo de 2009.

Máis información no DOG do 17 de febreiro de 2009 http://www.xunta.es/diario-oficial

Redactado por Fernando Coello el Viernes 20 de Febrero de 2009
Comentarios
Comentar este artículo

¿Recordar estos datos?
Por favor repite la siguiente combinación de números en el cuadro inferior para comprobar que hay un "ser humano" rellenando el formulario.